Udalosti

Úvod Udalosti

Darované auto

Pápežská nadácia KIRCHE IN NOT podporila náš mobilný hospic. Generálnej predstavenej sestier premonštrátok matke Aurélii vyhovela žiadosti finančného príspevku na zakúpenie auta, za účelom prevozu zdravotných pomôcok pacientom mobilného hospicu. Dňa 09.01.2020 sme v predajni Autocomodex Trnava vyzdvihli auto Volkswagen Caddy.
 
Dobrodincom nadácie ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

Trojkráľová koleda 2020

6. januára vdp. Roman Grék spolu s priateľmi mobilného hospicu vykonal Trojkráľovú koledu. Nech Božie požehnanie preniká do všetkých, ktorí do zdravotného strediska vstúpia.

Vianočné trhy 2019

V dňoch 20.12. a 22.12.2019 sme sa opäť zúčastnili na Vianočných trhoch vo Vrbovom. Okrem Vrbovčanov boli na tieto trhy pozvaní aj príbuzní od pacientov, ktorých sme v priebehu roka navštevovali. V našom stánku sme ponúkali vianočné ozdoby, vianočné pečivo, vianočný punč a pri stretnutiach vytvorili peknú predvianočnú atmosféru.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na Vianočných trhoch aktívne podieľali a aj tým, ktorí náš stánok podporili. Nech Vás všetkých dobrý Boh štedro odmení za Vašu štedrosť a nezištnosť.

Sväté omše za zomrelých pacientov

V dňoch 26.10., 28.10. a 30.10.2019 boli vo Vrbovom v kláštornej kaplnke sestier premonštrátok slúžené sv. omše za zomrelých, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. Sv. omše slúžil páter Miloš Zárecký OT, ktorému je zverená duchovná starostlivosť o chorých pacientov mobilného hospicu, za účasti príbuzných zomrelých pacientov a sestier premonštrátok. Po sv. omši boli príbuzní pozvaní na malé pohostenie a stretnutie so sestrami v jedálni kláštora.

30.10.2019

Nákup zdravotníckych pomôcok z finančného príspevku Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine nám tento rok z 23. ročníka Dňa narcisov prispela peňažným darom vo výške 1 600,- €  na podporu projektu

 

"Zlepšenie starostlivosti o onkologického pacienta"

 

Tento finančný príspevok bol použitý na nákup dvoch kusov Grasebyho pumpy (viď fotogaléria).

 

ĎAKUJEME

 

Lige proti rakovine a dobrodincom, ktorí tento rok zbierku finančne podporili.

Vzdelávací seminár - Sprevádzanie zomierajúcich

Koncom septembra 2019 sme sa zúčastnili vzdelávacieho seminára na tému Sprevádzanie zomierajúcich, ktorý zorganizoval Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre zborovú diakoniu BAS v rámci projektu Dôstojne až do konca. Seminár sa uskutočnil na pôde cirkevného zboru v Trnave a zúčastnilo sa ho takmer 90 účastníkov z radov organizátorov a tých, čo poskytujú starostlivosť ťažko nemocným a zomierajúcim v rodinnom prostredí, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb, tak štátnych ako aj neštátnych, duchovní BAS ECAV na Slovensku a ostatní záujemcovia. Úvodným duchovným zamyslením zhromaždenie privítal domáci brat zborový farár v Trnave Radomír Vařák, ktorý zdôraznil potrebu starostlivosti a záujmu o nášho blížneho.

 

Prednášali dve odborníčky z praxe s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Prvú prednášku s ťažiskom na komunikáciu so zomierajúcim predniesla doktorka teológie, Miriam Szőkeová, koordinátorka pre duchovnú službu na Ústredí Sliezskej diakonie, so sídlom v Českom Těšíne. V druhej prednáške, ktorú mala Magdaléna Danková, diplomovaná paliatívna zdravotná sestra v hospici Mistelbach v Rakúsku, sme sa dozvedeli o telesných potrebách zomierajúceho človeka.


V rámci vzdelávacieho semináru sestra seniorka Sidonia Horňanová predstavila rovnomennú publikáciu s názvom: Sprevádzanie zomierajúcich, príručku pre rodinných príslušníkov, duchovných, dobrovoľníkov a odborníkov pri sprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich, ktorú vydal Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku. Súčasťou publikácie je aj leták pod názvom Rýchly sprievodca sociálnymi službami, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku. 


Ďakujeme Pánu Bohu za spoločne prežitý požehnaný hodnotný čas.

Nákup zdravotníckych pomôcok z finančného príspevku Nadácie EPH

V júli 2019 sme vďaka finančnej podpore z Nadácie EPH zakúpili pre náš mobilný hospic nové zdravotnícke pomôcky a prístroje na bezplatné zapožičanie našim pacientom. Do zoznamu zapožičiavaných pomôcok tak pribudli dve odsávačky dýchacích ciest, dva kyslíkové koncentrátory, tri elektrické polohovateľné postele, antidekubitný matrac, invalidný vozík a štyri infúzne stojany.

Darované auto

Od 1. 4. 2019 má náš mobilný hospic k dispozícii druhé auto. Darovala nám ho Evka.

Trojkráľová koleda 2019

Tradične sa každý rok 6. januára koná Trojkráľová koleda. Tento rok sme s vdp. Romanom Grékom zašli aj na zdravotné stredisko a do našej ambulancie mobilného hospicu. Nech Božie požehnanie spočíva aj na tomto mieste a preniká všetkých, ktorí do zdravotného strediska prichádzajú.

Vianočné trhy 2018

V čase Adventu - radostného očakávania narodenia Ježiša sme sa 16. a 21.12.2018 zúčastnili Vianočných trhov na námestí vo Vrbovom. Okrem obyvateľov Vrbového prišli aj spolupracovníci mobilného hospicu a príbuzní pacientov. Zimu ktorá nás obklopovala prerážala hrejivá radosť zo stretnutí.

 

Veľkú zásluhu na tejto akcii mala naša dobrovoľníčka Zuzka Kramáriková s jej rodinou, šikovné gazdinky z Vrbového a príbuzní sestier. V ponuke stánku mobilného hospicu bolo vianočné pečivo, vianočné ozdoby a vianočný punč. Výťažkom z dobrovoľného príspevku sa podporila činnosť mobilného hospicu.

Svätá omša

Dňa 29.10.2018 bola slúžená sv. omša za zomrelých, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. Sv. omšu slúžil Miloš Zárecký OT za účasti príbuzných zomrelých pacientov. Po sv. omši boli príbuzní pozvaní na malé pohostenie a stretnutie so sestrami v jedálni kláštora, kde sa vytvorilo pekné spoločenstvo ako na záver niektorí vyjadrili: „Prichádzali sme smutní a skľúčení a odchádzame radostní a naplnení."

 

Otvorenie mobilného hospicu

Prevádzka mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. bola spustená 01.08.2018. Jej oficiálne otvorenie sa konalo 06.08.2018 na sviatok Premenenia Pána posvätením priestorov ambulancie mobilného hospicu kňazom P. ICLic. Mag. theol. Milošom Záreckým OT.


Na zahájení boli prítomní primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová, odborný garant mobilného hospicu MUDr. Barbora Slabá, spolupracujúci lekár MUDr. Monika Matejková, provinciálna predstavená sestier premonštrátok sestra Akvína, zdravotná sestra mobilného hospicu sestra Paulína, vlastník nehnuteľnosti Mgr. Emília Benková, Tatiana Prievozníková a ďalší, ktorí sa podieľali na jeho vzniku.


Slávnosť otvorenia pokračovala v Duchovnom centre sv. Norberta sv. omšou obetovanou „Ako poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vzniku mobilného hospicu a prosbu o Božie požehnanie pre jeho činnosť". Svätú omšu koncelebrovali kňazi Miloš Zárecký OT, rektor seminára Redemptoris Mater v Kyjeve Roman Grék a miestny farár Jaroslav Hanzlík za účasti tých, ktorí sa podieľali na vzniku tohto zariadenia.

 

Po svätej omši nasledovalo malé agapé.

Príprava otvorenia ambulancie

Pre spustenie mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. bolo okrem personálneho zabezpečenia a požadovanej dokumentácie potrebné zriadiť ambulanciu. Na zdravotnom stredisku vo Vrbovom sa nachádzala voľná miestnosť ambulancie, ktorá na nás akoby priam čakala. Na zariaďovaní a materiálno - technickom vybavení sa okrem sestier premonštrátok, podieľali podnikatelia mesta Vrbové a ľudia so srdcom zapáleným pre myšlienku mobilného hospicu. Finančne nás podporili Bohu známy kňaz, mesto Vrbové a dobrodinci. Zo srdca všetkým ďakujeme!